Privacyverklaring Down the hatch.
 

Down the hatch gevestigd aan de Populierendreef 966, 2272 HW Voorburg,
Kvknummer 69733406. www.down-the-hatch.nl / [email protected]


Definities:

Boeker van de reservering/betrokkene van de reservering:
Een natuurlijk of rechtspersoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacybeleid ook wel Klant genoemd.

Persoonsgegevens:
Alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacyverordening. Iedere informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking:
Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke:
In dit privacybeleid te weten Down the hatch die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Down the hatch verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot het maken van reserveringen via de website www.down-the-hatch.nl & www.downthehatch.nl


Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens en cookies en/ofIP-adressen. Dit privacybeleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot levering van de diensten die Down the hatch aanbiedt.

Down the hatch vraagt middels dit Privacybeleid expliciete toestemming aan de Boeker om de gegevens aan te leveren.

Down the hatch verzameld de Persoonsgegevens op de volgende wijze:

-Gegevensverzameling via het internet zoals: het plaatsen van een reservering, cookies,  invullen van een contactformulier of gegevens verstuurd via mail / het gebruik maken van social media;

- Schriftelijke gegevensverzameling door notering n.a.v. een telefonisch gesprek.


Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Down the hatch. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Indien Boeker vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Down the hatch, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Down the hatch. Down the hatch zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Boeker zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Down the hatch gebruikt Persoonsgegevens van Boeker voor de levering van de diensten en het daarbij behorende contact tussen Down the hatch en de Klant.


Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal vijf jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Down the hatch verplicht is de Persoonsgegevens langer te bewaren. De contactgegevens worden langer dan vijf jaar bewaart, tenzij de klant aangeeft dat hij/zij de contactgegevens graag verwijdert wilt hebben.


Down the hatch registreert beelden met beveiligingscamera’s. Deze camera’s worden ingezet voor de beveiliging van de spelers, medewerkers en bezittingen. De beelden zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt. Bovengenoemde beelden worden alleen bekeken door medewerkers van Down the hatch. Wanneer nodig worden deze aangeleverd bij de Politie.

Down the hatch neemt passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de Persoonsgegevens te voorkomen.


Bij het bezoeken van onze website kan Down the hatch informatie van de Klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.


De informatie die Down the hatch verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Down the hatch niet toegestaan om de Persoonsgegevens van de Boeker uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.


Down the hatch behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Boeker geanonimiseerd te gebruiken voor onderzoek en een database.

Boeker heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Down the hatch kan worden gevergd.

De Boeker kan op ieder gewenst moment Down the hatch verzoeken via [email protected], om de Persoonsgegevens van de Boeker te verwijderen.


Down the hatch biedt Boeker zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens Persoonsgegevens.

Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacybeleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Boeker.

Persoonsgegevens van Boeker worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.


Down the hatch heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de bestelling zoals bijvoorbeeld boekingsmodule Supersaas & Mollie Payments.

Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het tezamen brengen van aanbieder en afnemer en het verwezenlijken van het doel van Down the hatch.

Down the hatch biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.


Boeker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: [email protected].

Down the hatch behoudt het recht om dit Privacybeleid aan te passen.

Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Op dit privacybeleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.